Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına DairKanun

 

Kanun NO := 4690

Kabul Tarihi := 26.06.2001

R.G. Tarihi := 03.07.2001

R.G. NO := 24451

MADDE 1.- 5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 27.- Vakfın türüne göre ayırım yapılmaksızın üzerinde taviz şerhi

bulunan mevcut mukataalı veya icareteynli vakıf taşınmaz malların

mülkiyetleri, taşınmazların bulunduğu illerde defterdarlık, ilçelerde mal

müdürlüğü bünyesinde yer alan Hazine taşınmaz malının satış ihalesine yetkili

olan komisyon tarafından takdir edilecek rayiç bedelinin yüzde yirmi oranında

hesap edilecek taviz bedeli karşılığında mutasarrıflarına geçirilir. Taviz

bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesi veya cebri icra yoluyla satışı

yapılacak taşınmaz malların taviz bedellerinin hesaplanmasında satış bedeli

esas alınır.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: