Türk Matbaalar Kanunu Maddeleri

MATBAALAR KANUNU

    Kanun Numarası: 5681

    Kabul Tarihi: 15/07/1950

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/07/1950

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7564

    Madde 1 – Matbaa kurulması izne bağlı değildir. Ancak matbaa açılmadan evvel kurulacağı yerin en büyük mülkiye amirine bir beyanname verilir.

    Bu beyanname, matbaayı açacak olan kimse ve varsa ortak veya mümessilleri taraflarından imzalanır ve bunların adları, soyadları, tabiiyetleri, ikametgahları, matbaanın yeri ve hangi dillerde, hangi tabı sistemiyle çalışacağı yazılır ve gerekli vesikalar eklenir.

    Madde 2 – Beyanname muhteviyatında her hangi bir suretle vukua gelecek değişiklikler, bu değişikliklere taallük eden vesikalarla birlikte beş gün içinde birinci maddede yazılı mercie bildirilir.

    Madde 3 – Bu kanun hükmüne göre beyanname vererek matbaa açanlara (tabi) denir.

    Madde 4 – Tabiler, bastıkları eserlerden ikişer nüshasını basmanın sona erdiği günün çalışma saati içinde, bulundukları yerin Cumhuriyet Savcısı ile en büyük mülkiye amirine vermeye mecburdurlar.

    Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine taallük eden ve ticaret ve sanat işlerine munhasır bulunan davetiyeler, ilan, formül, sirküler, kartvizitler ve yalnız seçim yerini ve zamanını gösteren kağıtlarla adayların adlarını bildiren rey puslaları gibi basılar hakkında uygulanamaz.

    Madde 5 – Basın Kanunu gereğince mevkutenin çıkarılması için lüzumlu beyannamenin verildiği anlaşılmadıkça mevkutelerin matbaalarda basılması yasaktır.

    Madde 6 – Bu kanunun birinci maddesine göre beyanname vermeden matbaa açanlarla ikinci, dördüncü ve beşinci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler Türk Ceza Kanununun 533 üncü maddesinde yazılı olan cezaile cezalandırılırlar.

    Madde 7 – Hakikata aykırı beyanname veren kimse Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir suç teşkil eden haller hariç olmak üzere üç aydan iki seneye kadar hapis ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.

    Madde 8 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: