Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kanun Numarası: 5133

Kabul Tarihi: 14/04/2004

Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 20/04/2004

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25439

Madde 1- 9.1.2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve tercihan” ibaresi, “tercihan evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2- 4787 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (1) numaralı bendine “Türk Medenî Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “Üçüncü Kısım hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

Madde 3 – 4787 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 – 4787 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aile mahkemelerinde görülmekte olan ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yer alan konularla ilgili dava ve işler yetkili ve görevli mahkemesine devredilir.

Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: